Systemy dokumentów hipertekstowych (WWW)

Dokumenty coraz częściej są tworzone w środowisku WWW, przechowywane na wyspecjalizowanych serwerach oraz udostępniane użytkownikom przez przeglądarkę internetową zapewniającą ujednolicony sposób prezentacji i przeglądania dokumentów. Tworzone są najczęściej w języku HTML. Sieć WWW stała się zatem wygodnym środowiskiem publikowania i wymiany dokumentów.


Dokument HTML jest przesyłany w postaci źródłowej na komputer kliencki, po czym następuje interpretowanie znaczników przez program wyświetlający – przeglądarkę internetową. Przyjęcie takiej konwencji pozwala na uniezależnienie postaci dokumentu od systemu operacyjnego komputera i samego sprzętu, na którym plik będzie prezentowany. Dodatkową zaletą jest zminimalizowanie obciążenia sieci, ponieważ transmisja tekstu wraz z poleceniami składu jest znacznie wydajniejsza niż przesyłanie gotowego, graficznego obrazu strony. Dokument może być przygotowany za pomocą prostego edytora pracującego w trybie tekstowym.


Stosowanie odsyłaczy hipertekstowych umożliwia tworzenie interakcyjnych dokumentów, połączonych z innymi dokumentami i zasobami znajdującymi się na lokalnym komputerze, lokalnej sieci (np. intranetowej) lub w innych, odległych komputerach tworzących WWW, a także połączonych z innymi zasobami Internetu, takimi jak np. transfer plików FTP. Obecnie szacuje się, że WWW zawiera ponad miliard dokumentów i ta liczba szybko rośnie. W takim labiryncie dokumentów nie jest łatwo znaleźć poszukiwaną wiedzę.


W celu przedstawienia wiedzy w systemie WWW coraz częściej tworzy się dokumenty zapisane z wykorzystaniem języka XML oraz języków opartych na XML. Zaletą tak tworzonych dokumentów jest jawna specyfikacja ich semantyki. Dokumenty te mogą być przekształcone także na dokumenty HTML. Ocenia się, że jest to przyszłościowa technologia tworzenia dokumentów. Jak dotychczas, liczba takich dokumentów w systemie WWW jest niewielka. Dokumenty XML mogą być także przechowywane w wyspecjalizowanych do tego celu bazach danych.